Dự án: Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải

Công suất: Q = 200.000 m3/ngày đêm.
Đơn vị thực hiện: QINGDAO SPRING WATER TREATMENT CO., LTD.
www.qdspr.com 

Đặc tính kỹ thuật nổi bật:

-     Công nghệ A2/O + MBBR cũ đã được nâng cấp lê công nghệ Bardenpho + MBBR.

-     Nhà máy xử lý nước thải đầu tiên ở trong nước thực hiện tiêu chuẩn A cấp 1 và nhà máy xử lý nước thải đầu tiên sử dụng hệ thống IFAS/MBBR lớn.

-    Là nhà máy xử lý nước thải đầu tiên đáp ứng yêu cầu nước thải (DB32/1072-2018) trong khu vực Taihu.